top of page

CORONAVIRUS

UPDATES

DIOCESAN UPDATES

Stage 1 was the reopening of the churches for private prayer and devotion. At that stage, we learned the best practices of good hygiene and social distancing. Those lessons will be important as we move to Stages 2, 3, and 4.

 

Stage 2: MONDAY, JUNE 29: Limited (25% Capacity) Celebrations of Daily Mass 

 

Stage 3: WEEKEND JULY 4/5: Limited (25% Capacity) Celebrations of Sunday Mass

 

Stage 4: Celebration of First Holy Communion and Confirmation (No date has been set yet)

 

Below are guidelines to be followed as each stage is introduced.

 

STAGES 2 & 3: (LIMITED 25% CAPACITY) CELEBRATIONS OF MASS

THE DIRECTIVES GIVEN FOR STAGE 1 REOPENING OF CHURCHES REMAIN IN EFFECT

 

FOR STAGES 2 & 3. This includes all the measures taken to ensure good hygiene and cleaning of the church, including the disinfection of hands, the wearing of masks, and social distancing.

 

Pastors and administrators are encouraged to resume their normal schedules to ensure social distancing and not exceed the 25% capacity. Sunday Mass schedules may need to be adjusted according to the needs of the community (increased number of Masses or decreased number of Masses). Please adapt the directives according to the needs of the parish, while maintaining the important guidelines outlined here. Some of the suggestions offered could be amended to fit particular circumstances.

 

NOTE: A PARISH MAY NOT BE READY TO BEGIN THE PUBLIC CELEBRATION OF MASS ON THE INDICATED DATES.

 

THE PUBLIC CELEBRATION OF MASS

 • Pastors and administrators must devise a system of ensuring the limit on the number of people in the church. This number is based on the current guidelines.

 • Priests who are ill or otherwise in a compromised state should not celebrate Mass publicly.

 • All ministers for the Mass (celebrant, deacon, lector) must sanitize their hands before Mass begins.

 • For the daily celebration of Mass, please limit the number of ministers for Mass. There should be only one (1) lector and no altar servers.

 • SUGGESTION: A lectern could be set for the Celebrant to use for the Collect and the Prayer after Communion.

 • SUGGESTION: A separate podium or lectern should be set up for the lector while the priest will use the pulpit or ambo. The lector should not carry in a Gospel Book and the lectionary should be set and opened to the correct page for the Mass.

 • There should be no entrance procession for all Masses, Sunday and weekday. Celebrants should not wear a mask or gloves at this time.

 • Music Ministry should be limited to the organist and a cantor using social distancing. The cantor should not sing from the same place from which the lector reads. Choirs should not be used at this time since social distancing will be impossible for them. There should be no missals or worship aids available.

 • SUGGESTION: The Mass itself and homilies could be shortened where possible to allow Mass to be celebrated in an abbreviated time, allowing for extra time to clean the church after Mass.

 • There is no exchange of peace and no holding of hands at the Lord’s Prayer.

 • SUGGESTION: A single offertory basket can be placed in a secure location in church for people to place their donations. Parishioners are to be encouraged strongly to use e-giving services.

 • Holy Communion is to be distributed by the celebrant, concelebrating priests, and/or extraordinary minister of Holy Communion who will not wear gloves but should wear masks. Extraordinary Ministers of Holy Communion should only be used if there are not enough priests in the parish to assist. The Host should be allowed to “fall” (reverently) into the communicant’s hand to avoid any physical contact. The hands should be disinfected before the distribution of Holy Communion. Hand disinfectant should be available nearby those distributing Holy Communion.

 • SUGGESTION: The communicant should come before the Minister of Communion with the mask on for the dialogue (“The Body of Christ. Amen.”) and then, moving to the side, lower the mask and consume the Eucharist and replace the mask.

 • If Extraordinary Ministers of Holy Communion are used, they must be diligently instructed on the procedures for giving Communion to the faithful. They must follow the same guidelines the priests and deacons will follow.

 • The Precious Blood is not to be distributed to the faithful.

 • People should come for Communion in the normal way, observing at least 6 feet of distance between them as they approach.

 • When the communicants receive the Sacred Host, they should move to the side and consume It immediately.

 • If the minister distributing Holy Communion has unintentional contact with someone’s hand, the minister is to stop and disinfect the hands before continuing. An ablution cup and hand sanitizer should be set near the Ministers of Holy Communion to purify their fingers before using the hand sanitizer.

 • After the distribution of Holy Communion, the ministers’ hands should be sanitized.

 • There is to be no recessional procession. There should be no stopping to greet parishioners as they depart the church.

 • If pastors or administrators are considering outdoor celebrations of Mass, whether in a tent, parking lot or other open space, social distancing regarding seating, and all other directives pertaining to churches and the celebration of Mass must be observed.

 

CELEBRATIONS OF FIRST HOLY COMMUNIONS AND CONFIRMATIONS

 • First Communions can be celebrated at an appropriate time following all the guidelines for the celebration of the Eucharist.

 • Confirmations will be rescheduled at an appropriate time. Please consult with the Bishop assigned to your parish for Confirmation and follow the guidelines that will be issued later for the celebration of Confirmation. These celebrations apply in Stage 4 (see above).

COMMUNITY NEWS

 • Public Masses will resume on Sunday, July 5 at usual hours at 25% capacity (no more than 114 people). You will be able to watch Masses at our YouTube channel at bit.ly/stjlive until further notice

 • Parish Office is open on Thursdays from 12 to 4:00 PM

 • Parish Bulletin is available online only, by electronic subscription 

 • Please keep checking this website often

AKTUALNOŚCI DIECEZJALNE

FAZA 1 oznaczała otwarcie kościołów dla prywatnej modlitwy. W tej fazie zdołaliśmy przetestować najbardziej praktyczne rozwiązania dotyczące higieny i dystansu społecznego. Nabyte doświadczenia okażą się bezcenne w kolejnych fazach

FAZA 2 rozpoczyna się 29 czerwca: kościoły zostają otwarte na msze w ciągu tygodnia przy 25% pojemności

FAZA 3 rozpoczyna się w weekend 4/5 lipca: koscioły zostają otwarte na niedzielną Eucharystię

FAZA 4: Obrzędy Pierwszej Komunii św. i Bierzmowania (data nie została jeszcze określona)

Poniżej znajdują się wskazania dotyczące poszczególnych faz

FAZY 2 & 3: OGRANICZONA POJEMNOŚĆ DO 25% PODCZAS MSZY ŚW.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE FAZY 1 WCIĄŻ OBOWIĄZUJĄ

Obowiązują wszystkie zalecenia dotyczące higieny oraz czyszczenia kościołów, w tym dezynfekcja rąk, noszenie masek na twarzy oraz zachowywanie dystansu społecznego.

 

Proboszczowie są zachęceni do wznowienia normalnego schematu posługi z zachowaniem maksymalnie 25% pojemności kościołów. Niedzielne Msze być może będą musiały ulec zmianie w odniesieniu do potrzeb danej wspólnoty (zwiększona lub zmniejszona liczba Mszy.

Niniejsze wskazania należy tak zaadoptować w danej wspólnocie, by jak najlepiej one odpowiadały rzeczywistości lokalnej

UWAGA: DANA PARAFIA MOŻE NIE BYĆ GOTOWA NA PUBLICZNE ODPRAWIANIE MSZY ŚW. W WYZNACZONYCH DATACH. W TYM WYPADKU NALEŻY USTALIĆ ODPOWIEDNIE DATY I CZAS NA POTRZEBY WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

 

PUBLICZNE ODPRAWIANIE MSZY ŚWIĘTEJ

 • Proboszczowie muszą ustalić system zapewniający odniesienie się do limitu pojemności danego kościoła

 • Księża, którzy są chorzy nie powinni odprawiać mszy publicznie

 • Kapłani, diakoni i lektorzy MUSZĄ zdezynfekować ręce przed riozpoczęciem Mszy

 • W tym czasie należy ograniczyć liczbę lektorów do jednej osoby oraz zrezygnować z posługi ministrantów

 • SUGESTIA: Ustawienie dodatkowego pulpitu dla kapłana na przeczytanie Modliwty przed Czytaniami i po Komunii

 • SUGESTIA: Ustawienie osobnego podium lub pulpitu dla lektora, podczas gdy kapłan będzie używał osobnego miejsca. Ewangeliarz nie powinien być wnoszony, a lekcjonarz powinien być już otwarty na odpowiedniej stronie

 • Nie powinno być procesji na wejście podczas jakiejkolwiek Mszy. Celebrant nie powinien mieć na sobie maski i rękawiczek w tym czasie

 • Posługa muzyczna powinna być ograniczona jedynie do organisty i kantora przy zachowaniu odpowiedniego dystansu. Kantor nie powinien śpiewać z tego samego miejsca, z którego czyta lektor. Chóry nie powinny być zaangażowane w tym czasie; niemożliwe jest dla nich zachowanie dystansu społecznego. Nie powinny być dostępne mszaliki lub inne książki do nabożeństw i dewocjonalia.

 • SUGESTIA: Sama Msza i homilie mogłyby być skrócone w czasie zapewniając odpowiednią ilość czasu na czyszczenie kościoła. Nie ma przekazania znaku pokoju ani trzymania razem rąk na Modlitwę Pańską

 • SUGESTIA: Pojedyńczy koszyk na kolektę mógłby być ustawiony w bezpiecznym miejscu kościoła. Parafianie powinni być mocno zachęceni do e-kolekty

 • Komunia św. powinna być rozdzielana przez kapłana, koncelebransów i/lub Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, którzy nie mają na sobie rękawiczek, ale maski na twarzy w tym czasie. Szafarze powinni spełniać swoją posługę tylko w sytuacji niewystarczającej ilości kapłanów/diakonów. Hostia powinna delikatnie i czcigodnie "opaść" na dłonie osoby przyjmującej, tak by nie nastąpił żaden kontakt fizyczny. Ręce muszą być zdezynfikowane przed rozpoczęciem udzielania Komunii. Odpowiedni płyn w tym celu powinien się znajdować w pobliżu miejsca dystrybucji.

 • SUGESTIA: Osoba przyjmująca powinna podejść przed kapłana/szafarza z maską wciąż na twarzy. Następuje dialog ("Ciało Chrystusa. Amen") i potem, przechodząc na odpowiedni dystans, osoba przyjmująca uchyla maskę, przyjmuje Komunię Św. i nakłada ponownie maskę

 • Szafarze muszą zostać poinformowani o tym, by dokładnie tak samo postępowali jak kapłani i diakoni.

 • Krew Chrystusa nie będzie udzielana wiernym

 • Wierni powinni podejść do Komunii w narmalny sposób z zachowanie odstępu 6 stóp

 • Osoby przyjmujące Komunię powinny przyjąć Hostię z odpowiednim dystansem, ale natychmiast a nie w ławce lub nawet później

 • Jeśli osoba udzielająca Komunii dotknie fizycznie osoby przyjmującej, wówczas powinna ona zdezynfikować swoje ręce i dopiero potem kontynuować udzielanie Komunii.

 • Po skończeniu udzielania Komunii wszyscy udzielający powinni zdezynfekować sobie ręce

 • Nie ma procesji na wyjście ani pozdrawiania parafian w drzwiach kościoła

 • Jeśli proboszczowie chcą odprawiać Mszę na zewnątrz, czy pod namiotem, na parkingu lub innej przestrzeni otwartej, należy wówczas zachować zasady dystansu społecznego i wszystkie inne wskazania dotyczące odprawiania Mszy św. w danym czasie

UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII I BIERZMOWANIA

Pierwsze Komunie mogą być obchodzonew odpowiednim czasie w oparciu o Wskazówki dotyczące Odprawiania Mszy św.

Bierzmowania będą ustalone w późniejszym czasie. W tej sprawie prosimy o konsultację z Biskupem wyznaczonym na Bierzmowanie dla danej Parafii oraz zachowania wszystkich Wskazówek dotyczących Obrzędu Bierzmowania (będą opublikowane w późniejszym czasie). Te uroczystości będą miały miejsce w FAZIE 4.

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE

Ze względu na pandemię COVID-19, oraz w odpowiedzi na Zarządzenie Diecezjalne, wprowadzamy w trybie natychmiastowym następujące zmiany w funkcjonowaniu naszego kościoła i biura:

 • Msze św. zostają wznowione 5 lipca o zwykłych godzinach w 25% pojemności kościoła (114 osób). Można te Msze oglądać także na żywo na YouTube pod adresem bit.ly/stjlive aż do odwołania

 • Biuro Parafialne jest czynne w czwartki od 12 do 4:00 PM

 • Biuletyn Parafialny będzie dostępny w internecie, lub można zamówić prenumeratę elektroniczną Biuletynu oraz innych ważnych wiadomości

 • Prosimy o częste sprawdzanie tej strony 

bottom of page