ABOUT US

We are a spiritual home to Catholics and those who are searching for God, founded in 1904 in South Jamaica, Queens. We celebrate our diversity of over 50 countries and islands of the Caribbean, Latin America, West Africa and Europe.

ADDRESS

Phone: (718) 739-4781

Fax: (718) 658-5447

10843 Sutphin Blvd

Jamaica, NY 11435

 

stj11435@yahoo.com

 • Twitter Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • YouTube

© 2020 St. Joseph Church, Jamaica, New York City​

CORONAVIRUS

UPDATES

DIOCESAN UPDATES

The Centers for Disease Control has given the recommendation to avoid social gatherings of 10 persons or more. For this reason, and to promote the health and safety of all, including clergy who must continue to attend to the spiritual needs of God’s people, we are implementing the following until further notice:

 

CHURCHES AND LITURGIES

 

All public Masses are suspended. This ruling is in effect until further notice. The parish’s Mass intentions must be satisfied. Mass must be celebrated privately. When there are more Masses than there are priests, the intentions may be combined (collective mass intentions). The suspension includes devotions or other services that have the potential of drawing together crowds of people.

 

Because of the ongoing danger of group gathering and the possibility of virus spreading, the Diocese is MANDATING churches to remain closed. This is effective as of March 20, 2020, at noon.

All Parish Offices must remain closed for business as well, as of March  20, 2020, at noon.

Bishop DiMarzio has granted all faithful of the Diocese a dispensation from the law of abstinence for the Fridays of Lent for this year.

Funerals and weddings are not permitted in the church.

 

The Sacrament of Anointing of the Sick may be administered to individuals as needed, exercising prudence and common sense when interacting with people. Priests who visit the sick who may have the COVID-19 virus or who are in isolation or quarantine must take necessary and extra precautions. When administering the Anointing of the Sick, “an instrument” may be used instead of the thumb. This could be done by wearing a glove and using some cotton.

 

Confirmations scheduled up until May 15 are to be postponed. We will revisit the question of rescheduling Confirmations. If the situation allows, the Bishop will be granting the indult as usual for Pentecost. First Communion celebrations should be postponed.

 

OTHER CONSIDERATIONS

 

Pastors should inform Bulletin companies to print fewer copies of the parish bulletins for the time being and making use of the space in the bulletins for catechesis and the printing of prayers, reflections, etc. Bulletins should be posted on parish websites. Mass intentions should be listed without the times of the Masses, as they will not be public.

 

All parish meetings should be canceled as well as parish events. The general principle here is that gatherings of persons should be avoided. AA meetings may take place if there are less than 10 persons, always observing social distancing practices. Food pantries may remain open to serve people, perhaps limiting the numbers of people entering the premises, a few at a time. Parishes holding blood drives should consult with the organization sponsoring the drive to determine the best practices.

 

HOLY WEEK

 

As there will be no masses celebrated publicly on Palm Sunday, if desired, blessed palms could be left on tables in church for any who might stop in and take some themselves.

 

The Chrism Mass will NOT be celebrated publicly. The Bishop will celebrate the Mass from the Cathedral and the oils will be available for distribution at designated sites around the diocese. Further information about that will be forthcoming.

 

Holy Week Services and Liturgies will not be celebrated publicly in the parishes. There are NOT to be any public celebrations, even outside. Easter sacraments for RCIA candidates and catechumens are to be postponed. The Mass of the Lord’s Supper, the Liturgy of the Lord’s Passion, and the Easter Vigil will be celebrated by the Bishop in the Cathedral without a congregation and will be broadcast for the benefit of the faithful in their homes.

 

SCHOOLS AND ACADEMIES

 

Superintendent of Schools Thomas Chadzutko, Ed.D. has announced today all elementary Catholic Academies and Parish Schools in Brooklyn and Queens will remain closed until April 20, 2020. This follows last week’s announcement that the schools would be closed this week, March 16-March 20, 2020, out of an abundance of caution.

 

CONCLUDING POINTS

 

The Diocesan Offices will be closed as of Wednesday, March 18, 2020, but employees will be available to you for questions and concerns. Many are working remotely, so we thank you for your understanding and patience as we travel these uncharted waters together.

 

Let us continue to pray for healing, strength, and courage as we continue to serve God’s people in Brooklyn and Queens during this crisis. May Our Lady intercede for us.

PARISH UPDATES

Due to COVID-19, and following the Diocesan Recommendations we are implementing the following changes in the function of our church and office:

 • All Masses are canceled until further notice (which goes so far as to the end of the Holy Week). Both Masses (9:00 AM in English and 10:45 AM in Polish will be said at the church, however without the congregation. The Masses will be said in the ordered intentions. You can watch both Sunday Masses LIVE at bit.ly/STJyoutube

 • No devotionals (Stations of the Cross, etc.) will take place until further notice

 • The Parish Office will be closed until further notice

 • There will be no Religious Education Classes, Polish School classes, any group meetings, any rehearsals, nor any events until further notice

 • First Penance and First Communion will be postponed

 • Church Bulleting will be available online, or you can have it delivered to your email, alongside any last moment notices

 • Please keep checking this website often for more updates

AKTUALNOŚCI DIECEZJALNE

Centrum Kontroli Chorób (CDC) zarekomendowało by unikać spotkań 10 osób lub więcej. Z tego też tytułu, oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich, włącznie z kapłanami, którzy muszą nadal odpowiadać na potrzeby duchowe wiernych, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie następujących zasad aż do odwołania:

 

KOŚCIOŁY I LITURGIE

 

Wszystkie Msze publiczne zostają zawieszone. To postanowienie obowiązuje aż do odwołania. Intencje mszalne muszą być odprawione, ale niepublicznie. Tam, gdzie jest więcej Mszy niż księży można te intencje łączyć. Owo zawieszenie obowiązuje wszelkie nabożeństwa i modlitwy, które mają potencjał zgromadzić tłumy.

 

Ze względu na możliwość zarażenia siebie innych wirusem, Diecezja nakazuje zamknąć wszystkie kościoły od dnia 20 marca, 2020, w południe.

Wszystkie Biura Parafialne zostają zamknięte od 20 marca, 2020 w południe.

Śluby i pogrzeby nie będą odprawiane w kościołach.

Biskup DiMarzio udzielił dyspenzy od postu mięsnego we wszystkie piątki Wielkiego Postu.

 

Poniedziałek Pojednania (6 kwietnia), ponieważ zwykle gromadzi on spore tłumy które się grupują, zostaje zawieszony, jednakże wierni powinni wiedzieć, iż księża są dostępni w celu odbycia spowiedzi przez okres Wielkiego Postu i obecnego kryzysu.

 

Sakrament Namaszczenia Chorych może być udzielany osobom według potrzeb, mając jednak na uwadze pewne zasady podczas interakcji z wiernymi. Kapłani odwiedzający chorych zarażonych wirusem COVID-19 oraz przebywających w kwarantannach i izolatkach, muszą zachować szczególne środki ostrożności. Podczas udzielania Namaszczenia Chorych można posłużyć się odpowiednim „instrumentem” zamiast użyć kciuka. Powinno się wówczas użyć sterylnych rękawiczek i kawałka waty.

 

Wszystkie Bierzmowania zaplanowane do 15 maja zostaną przesunięte w czasie. Dokładne daty zostaną podane w późniejszym czasie. Jeśli sytuacja na to pozwoli, Biskup wystosuje indult na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Także wszystkie Pierwsze Komunie należy przełożyć w czasie.

 

INNE SPRAWY

 

Proboszczowie powinni poinformować firmy drukujące Biuletyny Parafialne o ograniczeniu ilości kopii, oraz wykorzystać biuletyny na katechezę, modlitwy i refleksje. Biuletyny powinny być także publikowane na stronach internetowych parafii. Intencje mszalne powinny być wydrukowane, ale bez podania godzin odprawiania, z tego tytułu iż nie będą one dostępne publicznie.

 

Wszystkie spotkania i imprezy parafialne powinny być zawieszone. Generalna zasada jest taka by wyeliminować możliwość gromadzenia się grup. Spotkania AA mogą mieć miejsce, o ile nie przekraczają 10 uczestników, zawsze zachowując zasady separacji pomiędzy uczestnikami.

Punkty rozdzielania żywności mogą pozostać otwarte, być może limitując liczbę wchodzących, maksymalnie po kilku na raz. Parafie organizujące akcje oddawania krwi powinny skonsultować się z organizacjami przeprowadzającymi te akcje.

 

WIELKI TYDZIEŃ

 

Ponieważ nie będzie publicznych mszy w Niedzielę Palmową, jeśli jest taka potrzeba, poświęcone palmy można zostawić na stołach w kościele dla tych, którzy chcieliby zabrać je do domu.

 

Msza Krzyżma nie będzie odprawiona publicznie. Biskup odprawi tę Mszę w katedrze i oleje będą dostępne dla parafii w ustalonych miejscach Diecezji.

 

Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia nie będą obchodzone publicznie w parafiach. Wszelkie celebracje, nawet na zewnątrz są zakazane. Przyjęcie Komunii w czasie Wielkanocy oraz katechumenat odbędzie się w późniejszym czasie. Msza Wieczerzy Pańskiej, Pasja oraz Wigilia Paschalna będzie odprawiona przez Biskupa w katedrze bez udziału wiernych i będzie transmitowana bezpośrednio.

 

SZKOŁY I AKADEMIE

 

Superintendent Szkół, Dr. Thomas Chadzutko, ogłosił, iż wszystkie podstawowe Akademie Katolickie i Szkoły Parafialne na terenie Brooklynu i Queensu będą zamknięte aż do 20 kwietnia.

 

PUNKTY KOŃCOWE

Biura Diecezjalne będą nieczynne od 18 marca, ale pracownicy będą dostępni by odpowiedzieć na dodatkowe kwestie. Wielu z nich będzie pracowało z domu. Stąd też dziękujemy za zrozumienie i cierpliwość w tym czasie poważnego wyzwania.

 

Kontynuujmy naszą modlitwę o zdrowie, siłę i odwagę dla naszej posługi ludziom Boga w Brooklynie i Queensie podczas tej sytuacji kryzysowej. Niech nasza Matka oręduje za nami.

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE

Ze względu na pandemię COVID-19, oraz w odpowiedzi na Zarządzenie Diecezjalne, wprowadzamy w trybie natychmiastowym następujące zmiany w funkcjonowaniu naszego kościoła i biura:

 • Wszystkie Msze zostają zawieszone aż do odwołania (jak na razie do końca Wielkiego Tygodnia). Obydwie Msze (9:00 AM po angielsku i 10:45 AM po polsku nadal będą odprawiane w kościele, jednakże bez udziału wiernych. Wspomniane Msze będą odprawione w zamówionych intencjach. Można te Msze oglądać na żywo na YouTube pod adresem bit.ly/STJyoutube.

 • Żadne inne nabożeństwa (jak np. Droga Krzyżowa) nie będą odprawiane aż do odwołania

 • Biuro Parafialne będzie nieczynne aż do odwołania

 • Nie będzie lekcji religii ani zajęć w Polskiej Szkole św. Józefa aż do odwołania. Pracujemy obecnie nad wersją online

 • Pierwsza Spowiedź i Komunia będą przełożone

 • Biuletyn Parafialny będzie dostępny w internecie, lub można zamówić prenumeratę elektroniczną Biuletynu oraz innych ważnych wiadomości

 • Prosimy o częste sprawdzanie tej strony